Szabadtéri tűzgyújtás szabályai


 

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai külterületen és belterületen

           2020. március 13.

 

 

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai külterületen és belterületen

 

Az enyhülő időjárás miatt egyre többen kezdenek neki a kerti munkálatoknak, emiatt emelkedik a szabad területi tüzek száma. Idén eddig már hétszázharminc alkalommal riasztották vegetációs tűz miatt a tűzoltókat, összesen csaknem nyolc és fél négyzetkilométeren pusztítottak a lángok. A legtöbbször Borsod-Abaúj-Zemplén, Bács-Kiskun és Pest megyében kellett beavatkozni. A szabadtéri tűz kialakulásának különösen kedvez a most következő időszak, hiszen a még száraz növényi részek könnyen lángra kapnak, a szeles időben pedig a legkisebb tűz is gyorsan továbbterjedhet.

A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanságra, felelőtlenségre vezethető vissza, holott sokat tehetünk azért, hogy megóvjuk környezetünket és a levegő tisztaságát. Szabadtéri tűzgyújtás előtt az alábbiakkal kell tisztában lenni:  

 • Tűz soha nem hagyható felügyelet nélkül.
 • Legyen a közelben megfelelő mennyiségű oltóanyag (víz, homok, tűzoltókészülék).
 • Gondoskodni kell a tűz irányításához szükséges kézi szerszámról (gereblye, lapát, vasvilla).
 • Feltámadó szél esetén azonnal el kell oltani a tüzet.
 • Belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot égetni, ahol ezt a települési önkormányzat rendeletben szabályozza. Amennyiben nincs ilyen rendelet, tilos az égetés.
 • Az önkormányzati rendeletek meghatározzák az égetés napját vagy napjait, valamint az időkeretet is. Más időpontban tüzet gyújtani tilos!
 • A külterületi tarlóégetés és vágott növények égetése bejelentéshez kötött, amelyet a munkálatok előtt öt nappal kell az illetékes hivatásos katasztrófavédelem területi szervnél írásban jelezni.
 • Baj esetén hívja a 112-es segélyhívó számot és kérje a tűzoltók segítségét.

A szabályok megszegője tűzvédelmi bírsággal is sújtható, amely – az okozott károk megtérítésén felül – az előidézett károk mértékétől függően 20 ezer forinttól 3 millió forintig is terjedhet.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), tartalmazza a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen az irányított égetés bejelentésének és végrehajtásának feltételeire vonatkozó tűzmegelőzési szabályokat. Az OTSZ 225. § (1) bekezdése meghatározza, hogy: „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos”.

AZ OTSZ 226. § (1) bekezdése értelmében: „Ha azt jogszabály lehetővé teszi, külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.”. 

Az OTSZ 226 § (2) bekezdése kimondja, hogy: „Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni.” (Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9., email: bekes.ugyelet@katved.gov.hu, hivatali kapu: BEKESMKI)

Az irányított égetés során betartandó tűzmegelőzési szabályokat, tűzvédelmi intézkedéseket az OTSZ 225 – 228. §-ai tartalmazzák.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez irányított égetésre vonatkozó írásban megtett bejelentése más, jogszabályban – (például: a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 21. §-a szerinti) – előírt hatósági engedélyt nem pótol.

Az OTSZ 225. § (1) bekezdése értelmében belterületen is tilos szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha azt más jogszabály – így különösen önkormányzati rendelet – megengedi.

Amennyiben a katasztrófavédelmi kirendeltségre, vagy a megyei műveletirányításra külterületi és belterületi szabadtéri égetésről érkezik panasz, bejelentés, szükség esetén (pl: bejelentés hiánya, önkormányzati rendelet hiánya, önkormányzati rendelet szabályaitól eltérő égetés) a helyszínre kivonuló tűzoltó egység helyszíni ellenőrzést tart és jegyzőkönyvet vesz fel.

Abban az esetben, ha:

1.      belterületen szabadtéri égetést végeznek, és a települési önkormányzat azt rendeletében nem engedélyezte, vagy engedélyezte, de az égetést nem a rendeletben meghatározott napon vagy időpontban végezték,

 1. külterületen égettek és nem tették meg a szükséges bejelentést,
 2. nem tartották be az égetés tűzmegelőzési szabályait,
 3. vagy tüzet idéztek elő akkor - tűzvédelmi szabály, egyéb jogszabály tűzvédelmi rendelkezéseinek megsértése esetén - a tűzvédelmi hatóságnak meg kell indítania tűzvédelmi hatósági eljárást, vagy hatósági eljárást kezdeményezni a települési önkormányzat jegyzőjénél. Egyes esetekben a társhatóságok (pl: Környezetvédelem) értesítése is szükségessé válhat.

A helyszínen felvett jegyzőkönyv alapján a tűzvédelmi szabálytalanságot elkövetővel szemben a katasztrófavédelmi kirendeltség a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján tűzvédelmi bírságot szabhat ki.

Amennyiben külterületen a szabadtéri égetést jogszabály az irányított égetéstől eltérő fogalomba sorolja – mint például az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 65. §-a, illetve az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. §-a (alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység, ellenőrzött tűz) – és az égetésre speciális feltételeket, módszereket és eljárásokat határoz meg, akkor ezeket a rendelkezéseket kell alkalmazni az égetés során.

Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. § (4) bekezdése kimondja, hogy: „a vágástéri és egyéb fahulladék égetése a területileg illetékes megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatósághoz történő bejelentést követően végezhető alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység”.

______________________________________________________________________________________

Cím: 5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9.

Telefon: +36(66) 549-471

Hivatali kapu KRID azonosító: 413298798

E-mail: bekescsaba.kk@katved.gov.hu


 

Tisztelt Lakosok!

Az elmúlt napok eseményei, valamint a lakossági panaszok és bejelentések miatt ismételten tájékoztatjuk a kedves lakosságot a szabadtéri tűzgyújtás lehetőségeiről, egyúttal kérjük, szíveskedjenek az abban foglaltak szíves értelmezését és betartását is egyben.

 • A tűzvédelem egy olyan közfeladat, amelynek megszervezése minden társadalomban szükséges. 2012. január 01-től ezt a közfeladatot Magyarországon ismét az állam végzi.

Szabadtéri égetés szabályai

2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen az irányított égetés engedélyezésének szabályaira vonatkozóan. Az OTSZ 225. § (1) meghatározza, hogy „ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos”. 226. § (1) „Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet”.

Irányított égetés kérelem: csabaszabadi.hu weboldalról letölthető vagy a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapjáról

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen:

 1. Az engedélyezés tárgya

Minden olyan külterületen végzett szabadtéri égetést, melyet a 2015. március 5-ig hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 606. § (2) bekezdése értelmében az első fokú tűzvédelmi hatóságnak be kellett jelenteni, 2015. március 5. napját követően a katasztrófavédelmi kirendeltséggel engedélyeztetni kell.

2. Az eljárás menete:

Az irányított égetés engedélyezése érdekében benyújtott kérelmen egy 10 hektárnyi, vagy ennél kisebb terület égetése jelenthető be, és az első fokú eljárás lefolytatásáért fizetendő 3.000,- Ft illetéket kérelmenként kell megfizetni.

 Az engedélyezési eljárást a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség folytatja le.

 A kirendeltség irányított égetésre vonatkozó engedélye más, jogszabályban – (például: a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 21. §-a szerinti) – előírt hatósági engedélyt nem pótol.

II. Belterületi szabadtéri égetés

 Az OTSZ 225. § (1) bekezdése értelmében tilos belterületen szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha azt más jogszabály – így különösen önkormányzati rendelet – megengedi.

Csabaszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015 (III.20) az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendelete alapján a község területén az avar és növényi hulladék kezeléséről elsősorban komposztálással kell gondoskodni. Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése belterületen csak szeptember 15. és november 30., valamint február 1. és április 30. közötti időszakban, ünnepnapok kivételével naponta 8.00-20.00 óra között engedélyezett. A rendelkezés hatáskör hiányában külterületre nem vonatkozhat. A határidők kezdő - és utolsó napján az égetés végezhető. A rendelet a települési önkormányzat honlapján elérhető.