Önkormányzati választások 2019

 

 

A Csabaszabadi  Helyi Választási Bizottság

27/2019. (X. 13.) számú

 

 

Csabaszabadi Helyi Választási Bizottság a szlovák nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. év október 13. napjára kitűzött általános választásán a Békés megyei Csabaszabadi településen a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásáról készült szavazóköri jegyzőkönyv alapján a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eredményének megállapítása tárgyában meghozta a következő

 

határozatot:

 

Csabaszabadi Helyi Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. év október 13. napjára kitűzött általános választásán a Békés megyei Csabaszabadi településen a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményét a szlovák nemzetiség tekintetében, jelen határozat mellékletét képező és két eredeti példányban elkészített „Jegyzőkönyv a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről”című jegyzőkönyv szerint állapítja meg.

 

Csabaszabadi Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat közzétételét a Csabaszabadi Községi Önkormányzat hirdetőtábláján, és a www.csabaszabadi.hu megnevezésű honlapján.

 

A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben a Békés Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a Csabaszabadi Helyi Választási Bizottságnál ( 5609 Csabaszabadi, Apácai út 6. , fax: 66/248-049, e-mail: csabaszabadionk@globonet.hu.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. október  hó 16  napján 16.00 óráig megérkezzen.

 

A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen

a)      a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy

b)      a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.

A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van helye.

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

a)      a kérelem a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,

b)      a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

c)       a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

 

Indokolás

 

 

A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választása időpontjának kitűzéséről szóló 183/2019 NVB határozatában a Békés megyei Csabaszabadi településen a szlovák nemzetiség tekintetében kitűzte a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását. A határozat értelmében a megválasztható képviselők száma 3 fő.

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek.tv.) 65. §-a szerint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eredményes, ha legalább annyi jelölt kap szavazatot, mint a megválasztható képviselők száma. Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik az eredményes választáson a megválasztható képviselők száma szerinti legtöbb szavazatot kapják. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.

 

A Ve. 14. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.

 

A Ve. 44. § (1) bekezdése értelmében A választási bizottság  az ügy érdemében határozatot, az eljárás során felmerült minden egyéb kérdésben jegyzőkönyvbe foglalt döntést hoz. A szavazatszámláló bizottság a szavazás előkészítése és lebonyolítása során felmerült vitás kérdésekben jegyzőkönyvbe foglalt döntést hoz.

 

A Ve. 199. §-a kimondja, hogy a szavazatszámláló bizottság a szavazatok megszámlálását követően megállapítja a választás szavazóköri eredményét.

 

A Ve. 202. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni.

 

A Ve. 328. § rögzíti, hogy a települési nemzetiségi önkormányzati választás eredményét a helyi választási bizottság állapítja meg.

 

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményének megállapítására szolgáló jegyzőkönyv mintáját a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet 38. melléklete állapítja meg.

 

A Helyi Választási Bizottság a fenti rendelkezéseknek megfelelően a szavazóköri jegyzőkönyv alapján összesítette Csabaszabadi településen a szlovák nemzetiség tekintetében a települési nemzetiségi önkormányzati képviselőkre leadott szavazatokat és megállapította a választás eredményét, melyet két eredeti példányban elkészített „Jegyzőkönyv a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről”című jegyzőkönyvbe foglalt.

 

A Ve. 49. § (2) bekezdés értelmében a választási bizottság a határozatát - a személyes adatok kivételével - nyilvánosságra hozza. Nem minősül személyes adatnak a jelölt, a jelölő szervezet, a médiaszolgáltató és a sajtótermék neve. A Helyi Választási Bizottság a nyilvánosságra hozatal tekintetében a rendelkező részben foglaltak szerint intézkedett.

 

A Helyi Választási Bizottság határozata a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésein, 241. § (1) –(2) bekezdésén, 330. § (2) bekezdés c) pontján alapul.

 

 

 

Csabaszabadi, 2019. október 13.

 

 

 

                Bíró János

Helyi Választási Bizottság elnöke

 


A Csabaszabadi  Helyi Választási Bizottság

26/2019. (X. 13.) számú

 

 

Csabaszabadi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött általános választásán a Békés megyei Csabaszabadi településen a települési önkormányzati képviselők választásáról készült szavazóköri jegyzőkönyv alapján a települési önkormányzati képviselők választása eredményének megállapítása tárgyában meghozta a következő

 

határozatot:

 

Csabaszabadi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 2019. év október 13. napjára kitűzött általános választásán a Békés megyei Csabaszabadi településen a települési önkormányzati képviselők választásának eredményét jelen határozat mellékletét képező és két eredeti példányban elkészített „Szavazóköri jegyzőkönyv a képviselő – testület tagjainak választásáról” című jegyzőkönyv szerint állapítja meg.

 

Csabaszabadi Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat közzétételét a Csabaszabadi Községi Önkormányzat hirdetőtábláján, és a www.csabaszabadi .hu megnevezésű honlapján.

 

A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben a Békés Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a Csabaszabadi Helyi Választási Bizottságnál ( 5609 Csabaszabadi, Apácai út 6. , fax: 66/248-049, e-mail: csabaszabadionk@globonet.hu.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. október  hó 16  napján 16.00 óráig megérkezzen.

 

A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen

a)      a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy

b)      a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.

A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van helye.

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

a)      a kérelem a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,

b)      a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

c)      a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

 

 

Indokolás

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 13. §-a szerint az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot. Ha az egyéni lista jelöltjét polgármesternek megválasztották, az egyéni listáról törölni kell, és helyébe a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.

 

Az Övjt. 4. §-a alapján a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település - egyéni listás választási rendszerben - egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:

a) 100 lakosig 2 fő,

b) 1000 lakosig 4 fő,

c) 5000 lakosig 6 fő,

d) 10 000 lakosig 8 fő.

 

A Ve. 306. § (2) bekezdése értelmében a helyi választási irodavezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát. A helyi választási iroda vezetőjének határozata értelmében Csabaszabadi településen a megválasztandó települési önkormányzati képviselők száma  4 fő.

 

A Ve. 14. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.

 

A Ve. 44. § (1) bekezdése értelmében A választási bizottság  az ügy érdemében határozatot, az eljárás során felmerült minden egyéb kérdésben jegyzőkönyvbe foglalt döntést hoz. A szavazatszámláló bizottság a szavazás előkészítése és lebonyolítása során felmerült vitás kérdésekben jegyzőkönyvbe foglalt döntést hoz.

 

A Ve. 199. §-a kimondja, hogy a szavazatszámláló bizottság a szavazatok megszámlálását követően megállapítja a választás szavazóköri eredményét.

 

A Ve. 202. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni.

 

A Ve. 307/N. § (1) bekezdése értelmében a helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás vagy az egyéni választókerületi választás szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás eredményét.

 

A polgármester választás eredményének megállapítására szolgáló jegyzőkönyv mintáját a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet 32. melléklete állapítja meg.

 

 

A Helyi Választási Bizottság a fenti rendelkezéseknek megfelelően a szavazóköri jegyzőkönyv alapján összesítette Csabaszabadi település választókerületben a települési önkormányzati képviselőkre leadott szavazatokat és megállapította a választás eredményét, melyet két eredeti példányban elkészített „Szavazóköri jegyzőkönyv a képviselő – testület tagjainak választásáról” című jegyzőkönyvbe foglalt.

 

A Ve. 49. § (2) bekezdés értelmében a választási bizottság a határozatát - a személyes adatok kivételével - nyilvánosságra hozza. Nem minősül személyes adatnak a jelölt, a jelölő szervezet, a médiaszolgáltató és a sajtótermék neve.

 

A Helyi Választási Bizottság határozata a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésein, 241. § (1) –(2) bekezdésén, 307/P. § (2) bekezdés c) pontján alapul.

 

 

 

Csabaszabadi, 2019. október 13.

 

 

                Bíró János

Helyi Választási Bizottság elnöke

 

 

 

A határozatról értesülnek:

 

1.      A Helyi Választási Bizottság megbízott tagjai

2.      Irattár

 

 

Határozat mellékletété képezi a 20/2019 (VII.30) IM rendelet 32. melléklete szerinti jegyzőkönyv


A Csabaszabadi  Helyi Választási Bizottság

25/2019. (X. 13.) számú

 

HATÁROZATA

 

Csabaszabadi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött általános választásán a Békés megyei Csabaszabadi településen a polgármester választásáról készült szavazóköri jegyzőkönyv alapján a polgármester választás eredményének megállapítása tárgyában meghozta a következő

 

határozatot:

 

Csabaszabadi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 2019. év október 13. napjára kitűzött általános választásán a Békés megyei Csabaszabadi településen a polgármester választásának eredményét jelen határozat mellékletét képező és két eredeti példányban elkészített „Szavazóköri jegyzőkönyv a polgármester választásáról” című jegyzőkönyv szerint állapítja meg.

 

Csabaszabadi Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat közzétételét a Csabaszabadi Községi Önkormányzat hirdetőtábláján, és a www.csabaszabadi .hu megnevezésű honlapján.

 

A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben a Békés Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a Csabaszabadi Helyi Választási Bizottságnál ( 5609 Csabaszabadi, Apácai út 6. , fax: 66/248-049, e-mail: csabaszabadionk@globonet.hu.). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. október  hó 16  napján 16.00 óráig megérkezzen.

 

A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen

a)      a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy

b)      a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.

A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van helye.

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

a)      a kérelem a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,

b)      a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

c)       a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

 

 

 

Indokolás

 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 12. §-a szerint a polgármestert a település választópolgárai közvetlenül választják. Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

 

A Ve. 14. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.

 

A Ve. 44. § (1) bekezdése értelmében A választási bizottság  az ügy érdemében határozatot, az eljárás során felmerült minden egyéb kérdésben jegyzőkönyvbe foglalt döntést hoz. A szavazatszámláló bizottság a szavazás előkészítése és lebonyolítása során felmerült vitás kérdésekben jegyzőkönyvbe foglalt döntést hoz.

 

A Ve. 199. §-a kimondja, hogy a szavazatszámláló bizottság a szavazatok megszámlálását követően megállapítja a választás szavazóköri eredményét.

 

A Ve. 202. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni.

 

A Ve. 307/N. § (1) bekezdése értelmében a helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás vagy az egyéni választókerületi választás szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás eredményét.

 

A polgármester választás eredményének megállapítására szolgáló jegyzőkönyv mintáját a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet 31. melléklete állapítja meg.

 

A Helyi Választási Bizottság a fenti rendelkezéseknek megfelelően a szavazóköri jegyzőkönyv alapján összesítette Csabaszabadi település választókerületben a polgármesterre leadott szavazatokat és megállapította a választás eredményét, melyet két eredeti példányban elkészített „Szavazóköri jegyzőkönyv a polgármester választásáról” című című jegyzőkönyvbe foglalt.

 

A Ve. 49. § (2) bekezdés értelmében a választási bizottság a határozatát - a személyes adatok kivételével - nyilvánosságra hozza. Nem minősül személyes adatnak a jelölt, a jelölő szervezet, a médiaszolgáltató és a sajtótermék neve. A Helyi Választási Bizottság a nyilvánosságra hozatal tekintetében a rendelkező részben foglaltak szerint intézkedett.

 

A Helyi Választási Bizottság határozata a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésein, 241. § (1) – (2) bekezdésén, 307/P. § (2) bekezdés c) pontján alapul.

 

 

A Helyi Választási Bizottság 2019. 09.18-i üléséről szóló jkv.

a szavazólapok ellenőrzéséről és elfogadásáról

 

adat/htmlfiles/HVB_ules_2019_09_18.pdf

 

 

A Helyi Választási Bizottság

2019. 09.09-i üléséről szóló jegyzőkönyv a jelöltek elfogadásáról,

szavazólapon történtő megjelenésének sorrendjéről.

 adat/htmlfiles/HVB_ules_2019_szept_09.pdf

A Helyi Választási Bizottság

2019. 09.02-i üléséről szóló jegyzőkönyv a jelöltek elfogadásáról

 adat/htmlfiles/HVB_ules_2019_09_02_.pdf

A Helyi Választási Bizottság

2019. 08.28-ai üléséről szóló jegyzőkönyv a jelöltek elfogadásáról

adat/htmlfiles/HVB_ules 2019_08_28_.pdf

 

A Helyi Választási Bizottság alakuló üléséről szóló jegyzőkönyv

adat/htmlfiles/HVB_alakulo_ules.pdf

HVB tagok megválasztásáról szóló határozat kivonat

adat/htmlfiles/hatarozat kivonat _HVB tagok megvalasztasa.pdf